نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

زمان مطالعه : 25 دقیقه | منتشر شده در: 1401/08/26

آزمون اسپیکینگ آیلتس به طور کلی در سه بخش مطرح می‌شود. اگر می‌خواهید در این بخش از آزمون، نمره بالایی کسب کنید، بهتر است به جای تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdfدر آزمون های آزمایشی آیلتس شرکت کنید که محیط آزمون را برای شما شبیه سازی می‌کنند.
در بخش 1 اسپیکینگ آیلتس، ممتحن از شما در مورد کار/تحصیل یا محل زندگی‌تان سؤال می‌کند.
سپس همین مباحث را با جزئیات بیشتری در قسمت 2 یا 3 اسپیکینگ آیلتس پیش می‌برد تا توانایی و مهارت شما را در صحبت کردن به زبان انگلیسی بسنجد.

نکات مهم پاسخگویی به سوالات بخش اسپیکینگ آیلتس

تا می‌توانید در مورد مکان‌ها، مردم و تجربیات واقعی و خاص صحبت کنید. این نوع پاسخگویی، به تسلط شما کمک می‌کند و دایره لغات گسترده شما را نشان می‌دهد.
از دادن پاسخ های کلی و آسان و تکرار واژگان و ایده های مشابه خودداری کنید. این پاسخ‌ها ممتحن را تا حد مرگ خسته می‌کند و نمره واژگان و تسلط شما را پایین می‌آورد.
در پاسخ هایتان سعی کنید تا حد امکان خاص و طبیعی باشید و در عین حال کمی خودنمایی کنید.
پاسخ های کلی و ضعیف ندهید، مکان های خاصی را نام ببرید، در مورد موقعیت های واقعی صحبت کنید، مثال های عالی بزنید.
صحبت کردن شما باید دارای نکات و ساختار واضحی باشد.
همچنین بسط دادن دامنه موضوعاتی که در مورد آنها صحبت می‌کنید، نمره واژگان شما را بهبود می‌بخشد.

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf برای بخش اول

در لینک زیر می‌توانید سوالات و پاسخ‌ها را به صورت صوتی بشنوید:
https://howtodoielts.com/ielts-speaking-where-you-live/

ترنسکریپت و ترجمه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب

 Let’s talk about your living situation 

بیایید در مورد محل زندگی شما صحبت کنیم.

Do you live in a house or in an apartment?

آیا در خانه زندگی می‌کنید یا در آپارتمان؟

Right now I just moved into a brand new apartment on the outskirts of the city to save some money so I can afford the fee for this test. It’s a cozy studio and I share it with a family of 5 so it ends up being a bit too cramped for my liking. It’s only temporary and I expect I’ll move out as soon as I win the lottery or get hitched with someone rich. I don’t really fancy living in a big house but this living situation is also far from perfect.

در حال حاضر من فقط به یک آپارتمان کاملاً جدید در حومه شهر نقل مکان کردم تا مقداری پول پس انداز کنم تا بتوانم هزینه این آزمون را بپردازم. این یک آپارتمان کوچک است و من آن را با یک خانواده 5 نفره به اشتراک می‌گذارم، بنابراین در کل برای من کمی جا کم است. این فقط موقتی است و من انتظار دارم به محض اینکه در لاتاری برنده شوم یا با شخص ثروتمندی ازدواج کنم، از این خانه خارج شوم. من واقعاً دوست ندارم در یک خانه بزرگ زندگی کنم، اما این وضعیت زندگی نیز با شرایط ایده آل من فاصله زیادی دارد.

What kind of home would you like to live in in the future?

دوست دارید در آینده در چه نوع خانه ای زندگی کنید؟

I’m not that bothered about the type of home I’ll have in the future as long as it’s stuffed full of the things I like. It would be great to have a robot on hand to help with the cleaning up and lots of windows with decent views. The location is key too. Somewhere central would be ideal for me because I don’t like lazing around the house. I like having lots of things to get up to at night.

 نوع خانه ای که در آینده خواهم داشت تا زمانی که پر از چیزهایی باشد که دوست دارم، برایم مهم نیست. داشتن یک ربات برای کمک به تمیز کردن و پنجره های متعدد با مناظر مناسب بسیار عالی خواهد بود . موقعیت مکانی نیز نکته کلیدی است . خانه ای در مرکز شهر برای من ایده آل خواهد بود زیرا من دوست ندارم در خانه تنبلی کنم. من دوست دارم چیزهای زیادی داشته باشم که هنگام شب با آنها مشغول شوم.

What do you most like about where you live now?

در جایی که الان زندگی می‌کنید چه چیزی را بیشتر دوست دارید؟

Where I’m living at the moment I really appreciate the convenience. There’s a supermarket just below my apartment that I can pop into quickly if I run out of something. It’s also a fairly quiet area – lots of families and older people live around there so I don’t have to deal with loud music or difficult neighbours. The other thing that suits me is the gorgeous views. From my balcony I look out over a river, nearby villas, a working-class neighbourhood, and some high-rises in the distance.

جایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنم واقعاً از راحتی آن قدردانی می‌کنم . یک سوپرمارکت درست زیر آپارتمان من وجود دارد که اگر چیزی تمام شد، می‌توانم به سرعت وارد آن شوم. همچنین منطقه نسبتاً آرامی است - چندین خانواده و افراد مسن در اطراف زندگی می‌کنند، بنابراین من مجبور نیستم با موسیقی بلند یا همسایه‌های ناجور سر و کار داشته باشم. چیز دیگری که برای من مناسب است مناظر فوق العاده است. از بالکن خود به رودخانه، ویلاهای اطراف، محله فقیرنشین و چند ساختمان بلند در دوردست دید دارم.

How long have you been living here?

چند وقته اینجا زندگی میکنی؟

Yeah, a bit longer than I’d like to be honest. I’ve been here the last 8 years. I’m keen on moving to a new city, somewhere with a touch of culture where I can integrate fully with the locals. I feel isolated now even though my life here is very comfortable. I reckon I’ll try out a new spot in the next few years if I get the chance.

خب، اگر بخواهم صادق باشم کمی طولانی تر از آن چیزی است که می‌خواستم. من 8 سال گذشته اینجا بودم. من مشتاق هستم به یک شهر جدید نقل مکان کنم، جایی با فرهنگ که بتوانم به طور کامل با مردم محلی قاطی شوم . با وجود اینکه زندگی من در اینجا بسیار راحت است، اکنون احساس انزوا می‌کنم. فکر می‌کنم اگر فرصتی پیدا کنم، در چند سال آینده مکان جدیدی را امتحان خواهم کرد.

What would you like to change about your current city?

دوست دارید چه چیزی را در مورد شهر فعلی خود تغییر دهید؟

There’s a lot of room for improvement where I live. Traffic drives me up the walls. The streets are packed during rush hour so I’d get rid of all the cars if I could. People could still get around by motorbikes, bicycles and on foot. And more music venues. There isn’t much of a music scene so I’d open some small theaters where promoters can bring in the live acts that we lack now.

جایی که من زندگی می‌کنم جای پیشرفت زیادی دارد. ترافیک واقعا دیوانه ام می‌کند. خیابان‌ها در ساعات ترافیک سنگین، شلوغ است، بنابراین اگر می‌توانستم از شر همه ماشین‌ها خلاص می‌شدم. مردم هنوز می‌توانستند با موتور، دوچرخه و پیاده رفت و آمد کنند. و سالن های موسیقی بیشتر. سالن موسیقی زیادی وجود ندارد، بنابراین من دوست داشتم چند تئاتر کوچک را باز کنم که در آن بازیگران بتوانند اجرای زنده ای را که اکنون فاقد آن هستیم، به نمایش دراورند.

Which neighborhood are you living in?

شما در چه نوع محله ای زندگی می‌کنید؟

My neighbourhood is a mix of foreign expats, primarily from Korea, Japan and the West, and the local Vietnamese. It’s a good deal in the end – lots of different cuisine from all over the world but nothing too pricey. It’s also relatively quiet for a big city because my area is outside the hub of the city. Like many neighbourhoods in Vietnam, there is a lot of contrast – grotesque, tasteless mansions living side by side with cramped family homes.

محله من ترکیبی از مهاجران خارجی، عمدتاً از کره، ژاپن و غرب، و ویتنامی های محلی است. البته این در نهایت به نفع من است - غذاهای مختلف زیادی از سراسر جهان که هیچکدام خیلی گران نیست . همچنین برای یک شهر بزرگ نسبتاً آرام است زیرا محل زندگی من خارج از مرکز شهر است. مانند بسیاری از محله‌ها در ویتنام، تضاد زیادی وجود دارد – خانه های زشت و بدریخت که در کنار خانه های مسکونی قرار گرفته اند.


واژگان پاسخ اسپیکینگ

brand new apartment 

آپارتمان نوساز

outskirts of the city suburbs

حومه شهر

afford the fee 

توان پرداخت هزینه را داشتن

cozy studio 

آپارتمان کوچک

share it live with

مشترک زندگی کردن با دیگران

bit too cramped 

جا کم است

temporary 

موقت

get hitched 

 ازدواج کردن

don’t really fancy 

واقعا دوست ندارم

living situation 

وضعیت زندگی

far from perfect not ideal

دور از ایده آل

I’m not that bothered 

من آنقدر اهمیت نمی دهم

stuffed full of 

پر شده از

on hand available

در دسترس است

cleaning up

تمیز کردن

decent views 

مناظر مناسب

key 

 مهم

central 

مرکز شهر

lazing 

تنبل بودن

get up

 انجام دادن

I really appreciate

من واقعا سپاسگزارم

convenience 

راحتی

pop into 

سریع وارد شدن

run out of something 

تمام شدن چیزی

fairly 

نسبتاً

deal with 

کنار آمدن

difficult neighbours

 همسایه های ناجور

suits fits

 مناسب

gorgeous views

  مناظر دیدنی

working-class neighbourhood

 محله فقیرتر

high-rises in the distance 

ارتفاعات در دوردست

bit 

 کوچک

to be honest 

صادقانه بگویم

I’m keen on 

من مشتاقم

a touch of culture 

چند فرهنگ

integrate

به طور کامل

locals 

 ساکنان محلی

isolated 

منزوی

try out 

امتحان کردن

new spot 

مکان جدید

if I get the chance 

اگر فرصت بدست بیاورم

room for improvement 

فضایی برای بهتر شدن

drives me up the walls 

 دیوانه ام می‌کند

packed 

 پر از

rush hour traffic

ساعت ترافیک سنگین

get rid 

 از دست دادن

get around

گشت زدن

music venues

سالن های موسیقی

promoters 

 تبلیغ کنندگان

bring in 

 پیدا کردن

live acts 

 اجرای زنده

lack 

نبود

mix 

مخلوط

expats 

مهاجران

good deal 

 فرصت خوب

nothing too pricey 

 ارزان

relatively quiet 

نسبتا ساکت

hub 

منطقه مرکزی

a lot of contrast 

پر از تضاد

grotesque 

زشت

tasteless mansions 

 خانه های بزرگ بدریخت

cramped 

 شلوغ


سایر نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdfبرای بخش اول

Do you like learning languages?

آیا دوست دارید زبان یاد بگیرید؟

Absolutely, I am always keen on mastering some new languages such as English, French. You know, if I am bilingual or multilingual, I can roam round other parts of the world with great ease and my whole journey will be transformed miraculously.

قطعا، من همیشه مشتاق به تسلط بر برخی از زبان های جدید مانند انگلیسی، فرانسوی هستم. می‌دانید، اگر من  دوزبانه  یا  چند زبانه باشم، می‌توانم  با خیالی آسوده  در نقاط دیگر جهان  سفر کنم  و تمام سفر من به طرز معجزه آسایی تغییر خواهد کرد.

What languages do you speak?

به چه زبانی صحبت میکنید؟

Well,  my mother tongue is […..]. I’ve always wanted to learn Portuguese which is predominantly spoken in some parts of the world, but I don’t have enough time yet.

خوب، زبان مادری من […..] است. من همیشه می‌خواستم پرتغالی را یاد بگیرم که عمدتاً در برخی از نقاط جهان صحبت می‌شود، اما هنوز وقت کافی ندارم.

Do you learn any foreign language?

آیا شما زبان خارجی یاد می‌گیرید؟

I’m actually studying two languages at the moment and find it so challenging, yet intriguing that everyone should try at least once. Since English is not my mother tongue, it’s the very first foreign language I’ve attempted to learn because of its widespread use and numerous benefits that come along. It’s the most spoken language for non-native speakers around the globe and is one of the most critical criteria companies look for when recruiting an employee, or at least that’s a reality in my country.

من در حال حاضر در حال مطالعه دو زبان هستم که آن را بسیار  چالش برانگیز و در عین حال جذاب می‌دانم که همه باید حداقل یک بار امتحان کنند. از آنجایی که انگلیسی زبان مادری من نیست، این اولین زبان خارجی است که به دلیل استفاده گسترده  و مزایای بی شماری که به همراه دارد، سعی کردم یاد بگیرم. این زبان، رایج ترین زبان برای افراد غیر بومی در سراسر جهان است و یکی از مهم ترین  معیارهایی است  که شرکت‌ها هنگام استخدام کارمند به آن توجه می‌کنند، یا حداقل این یک واقعیت در کشور من است.

Do you think learning languages is important?

آیا فکر می‌کنید یادگیری زبان مهم است؟

Absolutely. Learning languages, especially English, allows us to be able to communicate with others. It also helps us study more effectively, since we can search for almost everything on the Internet in English.

کاملا. یادگیری زبان به خصوص زبان انگلیسی به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. همچنین به ما کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری مطالعه کنیم، زیرا می‌توانیم تقریباً همه چیز را در اینترنت به زبان انگلیسی جستجو کنیم.

How did you learn the languages that you know?

چگونه زبان هایی را که می‌دانید یاد گرفتید؟

I think the most effective way to learn a language is to practice more with a native speaker. By doing this, you can improve both listening and oral skills simultaneously, you will be fluent in this language. Besides, I also do general readings in my spare time and keep a journal in English.

من فکر می‌کنم موثرترین راه برای یادگیری یک زبان تمرین بیشتر با فردی است که به زبان مادری اش صحبت می‌کند. با این کار می‌توانید  همزمان مهارت های  شنیداری  و گفتاری را بهبود ببخشید و به این زبان مسلط خواهید بود. علاوه بر این، در اوقات فراغت خود مطالعه عمومی انجام می‌دهم و یک مجله به زبان انگلیسی هم دارم.

Can you learn more than one language at a time?

آیا می‌توانید همزمان بیش از یک زبان یاد بگیرید؟

I haven’t thought of it, but yes, I am quite confident that I can manage to learn 2 at once. I reckon that the most difficult thing to acquire 2 languages is to manage my time efficiently. Therefore, it’s more than worth it to plan out exactly how I am going to divide my time between the two languages I tackle.

من به این فکر نکرده ام، اما بله، کاملاً مطمئن هستم که می‌توانم 2 زبان را به طور همزمان یاد بگیرم. من فکر می‌کنم سخت ترین کار برای یادگیری 2 زبان، مدیریت کارآمد زمان است. بنابراین، بیشتر از آن ارزش دارد که دقیقاً  برنامه ریزی  کنم که چگونه زمانم را بین دو زبانی که با آن صحبت می‌کنم تقسیم کنم.

Do you want to became a foreign language teacher in the future? Why?

آیا می‌خواهید در آینده معلم زبان خارجی شوید؟ چرا؟

That thought has crossed my mind once or twice but I’ve never visualized myself as a full-time teacher. A part-time job, yes. Professional one, not likely. Being a legitimate teacher in my country requires certain academic degrees and credentials to be able to convey knowledge and improvise in class. In my case, I’ve never attended any special training on teaching or have any pedagogical skills; therefore, I don’t have much confidence in handling difficult situations in class. Besides, you have to reach a high level of language proficiency to make sure that whatever you say is trustworthy and credible.

این فکر یکی  دو بار  به ذهنم خطور کرده است، اما هرگز  خود را به عنوان یک معلم تمام وقت تصور نکرده ام. یک کار پاره وقت، بله. حرفه ای، بعید است. معلم قانونی بودن  در کشور من مستلزم مدارک و  مجوزهای  علمی خاصی است تا بتوان  دانش را  منتقل  کرد و در کلاس بداهه حرف زد. در مورد من، خودم هرگز در آموزش خاصی شرکت نکرده ام یا هیچ  مهارت آموزشی نداشته ام. بنابراین، من اعتماد زیادی به مدیریت شرایط دشوار در کلاس ندارم. علاوه بر این، شما باید به  سطح بالایی  از  مهارت زبان برسید تا مطمئن شوید که هر چیزی که می‌گویید قابل اعتماد است و معتبر.

Do you think that English is difficult to learn?

آیا فکر می‌کنید یادگیری زبان انگلیسی دشوار است؟

In my opinion, every single language is difficult to learn, and English is not an exception. I mean, it might be easy to learn grammar and vocabulary, but it takes quite a long time to practice using the language fluently.

به نظر من، یادگیری هر زبانی سخت است و انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. منظورم این است که یادگیری گرامر و واژگان ممکن است آسان باشد، اما زمان زیادی طول می‌کشد تا به صورت روان از آنها استفاده کنید.

Do you think foreigner should learn your country’s language when they arrive there?

آیا فکر می‌کنید خارجی‌ها باید زبان کشور شما را وقتی به آنجا می‌آیند یاد بگیرند؟

I think it’s obviously in their best interest to pick up a few basic words or phrases in a local language. Firstly, it is an interesting experience to try to communicate with the locals in their mother tongue. You may not get the words right, but that’s where the fun lies. Hence, people will find you more approachable and charismatic because of your efforts and sense of humor. Besides, since language is an integral part of any culture, you can develop a cultural sensitivity while studying their very means of communication.

من فکر می‌کنم واضح است که  دانستن چند کلمه یا عبارت اساسی در یک زبان محلی به نفع آنهاست . اولاً، این یک تجربه جالب است که سعی کنید با مردم محلی به زبان مادری خودشان ارتباط برقرار کنید. ممکن است کلمات را درست متوجه نشوید، اما لذت بخش است. از این رو، مردم به   دلیل تلاش و حس شوخ طبعی شما، شما را قابل دسترس تر  و  کاریزماتیک تر می‌یابند. علاوه بر این، از آنجایی که زبان  بخشی جدایی ناپذیر  از هر فرهنگی است، می‌توانید   در حین مطالعه زبان ارتباطی آن‌ها، فرهنگشان را درک کنید.

 

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdfبرای بخش دوم

Describe the first time you used a foreign language to communicate. 

اولین باری که از یک زبان خارجی برای برقراری ارتباط استفاده کردید، توضیح دهید. 
در جواب باید بگویید 
در چه موقعیتی بود
کجا بودید
چگونه ارتباط برقرار کردید 
و توضیح دهید که چرا در این موقعیت از یک زبان خارجی برای برقراری ارتباط استفاده کرده اید.

Talk about an instance when you spoke with someone in a foreign language for the first time.

در مورد مثالی صحبت کنید که برای اولین بار با شخصی به زبان خارجی صحبت کردید.
در جواب باید بگویید: 
چه وقت بود؟
با چه کسی صحبت کردی؟
از چه زبانی استفاده کردی؟
و احساس خود را در مورد آن بگویید.

نمونه جواب اسپیکینگ آیلتس برای سوال ۲

I have been learning English for a long time but I haven’t had many chances to practice speaking English, not to mention to talk to native speakers. To the best of my recollection, the first time I used it for communication purpose was on New Year Eve 2 years ago.

At that time, I was hanging out with my friends, talking about some new year’s resolutionswhen a foreigner came up to me in all of a sudden, asking for the direction to a minimart nearby. Honestly, he had such a strong accent that I couldn’t make out what he wanted to say. I had to ask him to repeat several times before acquiring all of the information he needed. Then, I showed him the way to the nearest minimart to buy some necessities. Honestly, I was not confident in my English speaking skill, so I had to make the most of my nonverbal skills such as body language, gesture, etc to make sure that he could get all information he asked for. Fortunately, he could take in what I said, and expressed his simple yet sincere gratitude before heading for the minimart.

That occasion helps strengthen my belief that English plays an important role in our life, even we don’t live in an English speaking country. English is spoken globally, and we have to use it if we want to stay connected to people in another country and search for information. Therefore, I think that I should polish up my English so that I can have a good command of this international language to be able to talk confidently with foreigners, regardless of the topic of conversation.

ترجمه پاسخ

من مدت زیادی است که انگلیسی یاد می‌گیرم، اما فرصت زیادی برای تمرین مکالمه انگلیسی نداشته‌ام، و نیازی نیست بگویم که نتوانستم با افراد بومی صحبت کنم. تا جایی که به یاد دارم، اولین باری که از آن برای اهداف ارتباطی استفاده کردم، 2 سال پیش در شب سال نو بود.
در آن زمان،  با  دوستانم در حال رفت و آمد بودم و درباره تصمیمات سال جدید صحبت می‌کردم که ناگهان یک خارجی به  سراغم  آمد و دربارهمسیر رفتن به مینی‌مارت در آن نزدیکی راهنمایی خواست. راستش آنقدر لهجه داشت که نمی توانستم  بفهمم  چه می‌خواهد بگوید. من مجبور شدم از او بخواهم قبل از اینکه کامل بفهمم چه می‌گوید، چندین بار حرفهایش را تکرار کند. سپس نزدیک‌ترین مسیر به سمت مینی‌مارت را برای خرید مایحتاجش نشان دادم . راستش را بخواهید، من به مهارت صحبت کردنم در انگلیسی اطمینان نداشتم، بنابراین مجبور شدم از حداکثر توانم استفاده کنم .مهارت های غیرکلامی مانند زبان بدن، ژست و غیره برای اطمینان از  اینکه می‌تواند تمام اطلاعاتی را که خواسته است به دست آورد. خوشبختانه، او می‌توانست آنچه را که من گفتم بفهمدد و قبل از رفتن به سمت  مینی‌مارت  قدردانی ساده و در عین حال صمیمانه‌اش را ابراز کرد.
این مناسبت به  تقویت باور من کمک می‌کند که انگلیسی نقش مهمی در زندگی ما بازی می‌کند، حتی ما در یک کشور انگلیسی زبان زندگی نمی کنیم . اما انگلیسی در سطح جهانی صحبت می‌شود و اگر می‌خواهیم با مردم کشور دیگری ارتباط داشته باشیم و اطلاعاتی را جستجو کنیم، باید از آن استفاده کنیم. بنابراین، من فکر می‌کنم که باید زبان انگلیسی خود را تقویت کنم تا  بتوانم  به خوبی به این زبان بین المللی تسلط داشته باشم تا بتوانم بدون توجه  به موضوع گفتگو  با خارجی‌ها با اطمینان صحبت کنم.

واژگان

 

واژگان

To the best of one’s recollection: something in the past they can recall

تا جایی که به خاطر می‌آورم: چیزی در گذشته که می‌توانند به خاطر بیاورند

resolution: a firm decision to do or not to  do something.

تصمیم قاطع برای انجام یا عدم انجام کاری.

come up to: approach someone

نزدیک شدن به کسی

All of a sudden: Suddenly

ناگهان

Make out: understand, hear

فهمیدن

accent: a distinctive mode of pronunciation of a language, especially one associated with a particular nation, locality, or social class.

لهجه

show sb the way to…: give sb direction to somewhere

نشان دادن مسیر به کسی

necessities: something necessary for daily life: water, food,…

مایحتاج

Make the most of: to use something as much as possible

حداکثر استفاده را بردن

take in: understand

 فهمیدن

polish up: improve

 بهبود بخشید

regardless of: without being affected or influenced by anything else that happens or exists

صرفنظر از


سایر سوالات اسپیکینگ آیلتس قسمت 2

1. Describe a language you would like to learn.    

زبانی را که دوست دارید یاد بگیرید توضیح دهید.
در جواب باید بگویید:
چه زبانی است و چگونه قصد یادگیری آن را دارید
در چه کشورهایی به آن زبان صحبت می‌شود
چگونه به شما کمک خواهد کرد
و توضیح دهید که چرا می‌خواهید این زبان را یاد بگیرید.

2. Explain about an unusual activity you have done recently

فعالیت غیرمعمولی را که اخیراً انجام داده اید، شرح دهید
کجا آن را انجام دادید
چه وقتی این کار را کردید
با چه کسی این کار را کردید
و توضیح دهید که چرا غیرعادی یا جالب بود.

3. Talk about something you would like to do/learn in the future.    

 در مورد کاری که دوست دارید در آینده انجام دهید/ یاد بگیرید صحبت کنید.
 در آینده قصد یادگیری چه چیزی را دارید
 چرا می‌خواهید آن را یاد بگیرید
 کجا و چگونه آن را یاد خواهید گرفت
و توضیح دهید که چرا برای یادگیری آن برنامه ریزی کرده اید.

4. Describe something you want to do if you get free time.

کاری را که می‌خواهید در صورت داشتن وقت آزاد انجام دهید، توصیف کنید.
در جواب باید بگویید:
چه کاری می‌خواهید انجام دهید
با چه کسی انجامش میدهید
کجا می‌خواهید آن را انجام می‌دهید
و توضیح دهید که چرا دوست دارید اوقات فراغت خود را اینگونه بگذرانید.

5. Describe a practical skill you have.

یک مهارت عملی که دارید را شرح دهید.
در جواب باید بگویید:
این مهارت چیست
هر چند وقت یکبار از آن استفاده می‌کنید
چه کسی به شما یاد داده است
و توضیح دهید که چگونه در زندگی به شما کمک می‌کند.

6. Talk about something you have always wanted to do but have not done yet.

در مورد کاری صحبت کنید که همیشه می‌خواستید انجام دهید اما هنوز انجام نداده اید.
در جواب باید بگویید:
چه کاری است
چه زمانی دوست دارید این کار را انجام دهید
چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید
و توضیح دهید که چرا تا کنون این کار را انجام نداده اید.

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب pdf برای بخش سوم

What kind of quality should a language teacher have?
Not only a language teacher in particular but educators in other areas should have certain skills and knowledge to successfully inspire and instruct their students. First and foremost, of course, deep knowledge and great education matter. It’s often said that “a teacher is only as good as his knowledge is”. People may not need academic degrees or certificates in other jobs or industries, but in education and training, they are solid proof to verify your professional qualifications. Furthermore, communication skill also plays an essential role. If one is an articulate and persuasive speaker, he will be able to convey his lectures with better results. Last but not least, a good sense of humor may be of great help to grab students’ attention and interest.

نمونه جواب اسپیکینگ آیلتس بخش ۳

یک معلم زبان باید چه کیفیتی داشته باشد؟
نه فقط یک معلم زبان به طور خاص، بلکه معلمان در سایر زمینه‌ها باید مهارت‌ها و دانش خاصی داشته باشند تا با موفقیت الهام بخش دانش آموزان باشند و آنها را راهنمایی کنند. البته اول از همه، دانش عمیق و آموزش عالی مهم است. اغلب گفته می‌شود که " معلم به اندازه دانشی که دارد خوب است ". افراد ممکن است نیازی به مدارک تحصیلی یا گواهی در مشاغل یا صنایع دیگر نداشته باشند، اما در آموزش و پرورش، باید  مدرک معتبری  برای  تأیید  صلاحیت های حرفه ای شان داشته باشند. علاوه بر این، مهارت در برقراری ارتباط نیز نقش اساسی دارد. اگر فردی فن  بیان را بلد باشد و سخنران متقاعد کننده ای باشد می‌تواند سخنان خود را با نتایج بهتری منتقل کند. آخرین اما نه کم اهمیت ترین نکته، حس شوخ طبعی است که می‌تواند کمک بزرگی به  جلب توجه  و علاقه دانش آموزان باشد.

واژگان مهم

instruct (v): to tell somebody to do something, especially in a formal or official way

 

راهنمایی کردن کسی برای انجام کاری

verify (v): to check that something is true or accurate

 

تایید صلاحیت

articulate (a): (of a person) good at expressing ideas or feelings clearly in words

 

دارای فن بیان

grab one’s attention: to cause one to become interested in something

 

توجه کسی را جلب کردن


Why people want to learn a foreign language?
Studying a foreign language is not only a hobby but also a trend in modern society due to some undeniable advantages. Speaking more than one language can open up a world of employment opportunities for job seekers, especially if that language is widely used in business context. You will be able to work for not only local but global corporates as well with decent salaries. In addition, being bilingual or multilingual will help extend your social network worldwide. You can establish deep connections and cross-cultural friendships with foreign co-workers or local people while traveling. Finally, your brain will benefit greatly from the learning activity itself. Research has shown that studying another language will alter your grey matter which help to increase your brain power.

نمونه جواب اسپیکینگ آیلتس بخش ۳

چرا مردم می‌خواهند یک زبان خارجی یاد بگیرند؟
مطالعه یک زبان خارجی نه تنها یک سرگرمی است، بلکه به دلیل مزایای غیرقابل انکار، یک گرایش در جامعه مدرن به شمار می‌آید. صحبت کردن به بیش از یک زبان می‌تواند  دنیایی  از فرصت های  شغلی را برای کارجویان ایجاد کند، به خصوص اگر آن زبان به طور گسترده در زمینه تجاری استفاده شود. شما می‌توانید نه تنها برای شرکت های داخلی بلکه برای شرکت های بین المللی و همچنین با حقوق بالاتر کار کنید. علاوه بر این، دو زبانه بودن یا چند زبانه بودن به  گسترش  شبکه اجتماعی شما در سراسر جهان کمک می‌کند. شما می‌توانید ارتباطات عمیق و  بین فرهنگی ایجاد کنید و با همکاران خارجی یا افراد محلی حین سفر دوست شوید. در نهایت، مغز شما از خود فعالیت یادگیری سود زیادی خواهد برد. تحقیقات نشان داده است که مطالعه یک زبان دیگر ماده خاکستری مغز شما را تغییر می‌دهد که به  افزایش قدرت مغز شما کمک می‌کند .

سایر نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس قسمت ۳

Which language is likely to become dominant in the future?

کدام زبان احتمالاً در آینده غالب خواهد شد؟

Why do people learn more than one language?

چرا مردم بیش از یک زبان یاد می‌گیرند؟

Do you think that all children should learn foreign languages at school?

به نظر شما همه بچه‌ها باید در مدرسه زبان های خارجی یاد بگیرند؟

Why are some people seemingly better at studying languages than others?

چرا برخی افراد به ظاهر در مطالعه زبان بهتر از دیگران هستند؟

Why is language an important aspect of culture?

چرا زبان یکی از جنبه های مهم یک فرهنگ است؟

Why it is important to learn a foreign language?

چرا یادگیری یک زبان خارجی مهم است؟

What are the advantages of learning multiple languages?

مزایای یادگیری چندین زبان چیست؟

آخرین نکته برای تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب PDF

نکته آخری که باید درخصوص تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس با جواب PDF توجه کنید این است که چگونه واژگان خود را گسترش دهید تا بتوانید نمره بالایی در آزمون بگیرید.
طبق معیارهای آیلتس، برای رسیدن به نمره 7+ در اسپیکینگ آیلتس، باید بتوانید مفهوم گفته های خود را با استفاده از واژگان دقیق و خاص و دستور زبان درست منتقل کنید.
دوباره به این پاسخ نگاه کنید:

I’m keen on moving to a new city, somewhere with a touch of culture where I can integrate fully with the locals.

این عبارت واقعاً دقیق است زیرا فقط از کلمه cultureدر آن استفاده نشده بلکه a touch of cultureاستفاده شده که مفهوم را دقیق تر منتقل می‌کند.
بنابراین شما باید سعی کنید collocationهارا به خوبی یاد بگیرید و کلماتی با مفهوم دقیق تر را در اسپیکینگ خود مورد استفاده قرار دهید.
همچنین اگر می‌خواهید به نمونه سوالات بیشتری برای تمرین اسپیکینگ آیلتس دسترسی داشته باشید می‌توانید در نرم افزار شبیه ساز آکادمی آنلاین زبان شایسته ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هنوز نظری درج نشده است!